Säännöt

Ulkomaanlehtoriyhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty Patentti- ja rekisteriyhdistyksessä 10.8.2015

1 §

Yhdistyksen nimi on Ulkomaanlehtoriyhdistys ry (jäljempänä yhdistys). Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kokous voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikassa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n jäsenyhdistyksenä toimia ulkomaisissa yliopistoissa työskentelevien Suomesta lähetettyjen suomen kielen ja Suomen kulttuurin opettajien yhdistyksenä, valvoa heidän yhteiskunnallisia ja yleisiä ja yhteisiä taloudellisia etujaan sekä edistää muitakin yleisiä ja yhteisiä pyrkimyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös tukea suomen kielen ja Suomen kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yhteyttä niihin päätöksentekijöihin, jotka tekevät yhdistyksen jäsenkuntaa koskevia ratkaisuja. Lisäksi yhdistys voi tehdä esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja, järjestää koulutus-, neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ulkomaisissa yliopistoissa työskentelevä Suomesta lähetetty suomen kielen ja Suomen kulttuurin opettaja. Kerran hyväksytty jäsen voi halutessaan pysyä varsinaisena jäsenenä työsuhteen päätyttyä.

Yhdistykseen voi liittyä kannattajajäseneksi myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ:öön sekä Yliopistojen opetusalojen yhdistys YLL:iin kuulumaton jäsen maksamalla yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Uusien jäsenten ottamisesta yhdistykseen päättää hallitus.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin jäsen vapautuu yhdistyksen jäsenyydestä ilmoituskuukauden päättyessä.

Jäsenen yhdistyksestä erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

6 §

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen kokous.

7 §

Yhdistyksen tilikausi on 1.6.‒31.5. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 §

Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa hallituksen toiminta ja yhdistyksen tilit ja antaa hallitukselle kertomuksensa tarkastuksen tuloksesta ja lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9 §

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen vuosittain heinä-elokuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.

Kokouskutsu sekä ilmoitus kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä jäsenille kirjallisesti tai sähköpostissa varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen vähintään kymmenen päivää ennen ja ylimääräisiin yhdistyksen kokouksiin vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksessa

1) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus;
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja niistä toimista, joihin toiminnantarkastajan lausunto mahdollisesti antaa aihetta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
4) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus kuluvalle ja seuraavalle tilikaudeksi;
5) päätetään jäsenmaksun suuruudesta;
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja välittömästi yhdistyksen varsinaisesta kokouksesta alkavaksi toimintakaudeksi;
7) valitaan 2‒3 hallituksen jäsentä ja 1‒2 varajäsentä;
8) valitaan seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkastaja ja hänelle varamies;
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

10 §

Yhdistyksen kokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus, johon voi kuulua varsinaisia ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen hallituksen muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja ja 2‒3 jäsentä sekä 1‒2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Se alkaa välittömästi valinnan tapahduttua ja päättyy vuoden kuluttua pidettävässä varsinaisessa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on kokouksessa läsnä.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa sihteerin tai muun hallituksen jäsenen yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12 §

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 13 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muuten puheenjohtajan ääni.

13 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Tällainen päätös vahvistetaan aikaisintaan kuukauden kuluttua samalla määräenemmistöllä toisessa yhdistyksen kokouksessa.

14 §

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, jäljellä olevat varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti ulkomaisten yliopistojen suomen kielen ja Suomen kulttuurin opetuksen edistämiseksi. Päätös varojen käyttämisestä tehdään 13 §:n edellyttämässä viimeisessä yhdistyksen kokouksessa.