Uramallit ja kannustimet

Yliopistoissa on käytössä ja kehitteillä uramalleja, mutta opetuspainotteisia tehtäviä hoitavien uralla etenemispolku on jäänyt huomiotta. Opetustehtävien arvostusta tulee nostaa ja opetustehtävissä toimivien uramallia kehittää. Laadukas opetus on huomioitu esimerkiksi Vuoden opettaja -palkinnoilla ja valinnoilla Opettajien Akatemiaan, mutta systemaattinen uralla etenemispolku puuttuu.

Myös opetushallinnossa toimivien uralla etenemistä on kehitettävä. Toistaiseksi uramalleissa on keskitetty pääasiassa tutkijanurapolun kehittämiseen, ja niitä on edelleen kehitettävä. Erityisesti tutkijanurapolulla on edistettävä keskiryhmän tutkijoiden vakinaistamista ja uralla etenemistä.

YLL:n näkemykset uramalleista ja kannustimien käytöstä

Uramallien kehittämisessä tulee huomioida kaikki henkilöstöryhmät.

Yliopistojen uramallit ja kannusteet tulee ottaa käyttöön yhdenvertaisesti koko opetus- ja tutkimushenkilöstölle riippumatta siitä, onko tehtävä opetus- vai tutkimuspainotteinen. Opetustyöllä tulee olla merkittävä painoarvo uralla etenemisessä. Ellei tehtävässä ole aitoa tutkimusmahdollisuutta, tulee palkkakehityksen, statuksen noston ja muiden kannusteiden käytön perustua esimerkiksi opetuskokemuksen tuomaan osaamiseen, suoritettuihin tutkintoihin tai pedagogiseen pätevöitymiseen tai oppiainevastuuseen.

On tunnistettava, että opettajan tehtävien vaativuus ja vastuu lisääntyvät esimerkiksi kasvaneen ja jäsennellymmän tieteenalan tuntemuksen sekä opetus- ja ohjauskokemuksen myötä. Vastuu työyhteisössä kasvaa opetussuunnitelmatyössä ja mentoroijana tai oppiainevastaavana. Opetuksen ja ohjauksen merkitys ja tuloksellisuus on tunnistettava kaikilla opetuksen tasoilla. Myös opetus- tai hallintopainotteisissa tehtävissä toimiville on tarjottava mahdollisuuksia kokonaistyöajan puitteissa omaa opetusalaa kehittävään tutkimukseen ja tieteelliseen meritoitumiseen.

Professuuriin tähtäävälle vakinaistamispolulle on voitava hakeutua uran kaikissa vaiheissa.