Työaika

Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika

Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työehtosopimuksen mukaan työntekijä vastaa omasta työajastaan ja sen käyttämisestä työsuunnitelmassa oleviin tehtäviin. Käytännössä olet siis itse vastuussa työsuunnitelmasi toteutuksen ja ajankäytön suunnittelusta.

Kokonaistyöajassa olevat työntekijät eivät ole vuosilomalain piirissä. Vuosilomaa koskevia määräyksiä sovelletaan vain lomarahan määräytymisen osalta.

Lukuvuoden työt kuuluu suunnitella siten, että työsuunnitelmaan merkittyjen töiden lisäksi on mahdollista pitää riittävästi yhdenjaksoista vapaata tai lomaa. Suunnittelun mahdollistaa se, että työehtosopimus velvoittaa tekemään työsuunnitelman ennen lukuvuoden alkamista.

Lisää OAJ:n jäsensivuilta.

Muun henkilöstön säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 7 tuntia ja 15 minuuttia päivässä ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Ne, joilla on säännöllinen työaika, kuuluvat vuosilomalain piiriin.

YLL kannustaa kehittämään joustavia työaikajärjestelyjä. Yliopistoilla on eri käytänteitä etätyöstä ja matka-ajan laskemisesta osaksi työaikaa sekä esimerkiksi työaikapankin käyttämisestä. Oman yliopistosi käytänteistä saat tietoa yksiköstäsi tai yliopistosi henkilöstöhallinnosta. Ongelmatilanteissa käänny luottamusmiehesi puoleen.