TOIMINTA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

YLEISTÄ

Sääntöjensä mukaan Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry. pyrkii edistämään jäsenistönsä asemaa ja toimintaedellytyksiä ajamalla heidän palkkauksellisia ja muita ammatillisia etujaan sekä edistämällä työssä jaksamista. OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen kautta TYL toimii yhteistyössä Åbo Akademin paikallisyhdistyksen sekä koko Varsinais-Suomen eri opetusaloja edustavien paikallisyhdistysten kanssa.

EDUNVALVONTA

Toimintavuoden 2020 keskeinen edunvalvontateema on jäsenkunnan aseman ja työskentelyedellytysten turvaaminen Turun yliopistossa. Lisäksi yhdistys seuraa opetustuntikattojen noudattamista, määräaikaisuuksia, tutkimusedellytysten toteutumista opetustehtävissä sekä opetusalan henkilöstön palkkakehitystä. Yhdistys pyrkii myös jatkuvasti aktivoimaan jäsenkuntaansa sekä rekrytoimaan uusia jäseniä.

Yhdistys osallistuu luottamusmiestoimintaan Turun yliopiston JUKO:laisten henkilöstöjärjestöjen kanssa ja ottaa tarpeen mukaan kantaa ja neuvottelee korkeakoulun hallinnon kanssa esille tulevista edunvalvontakysymyksistä sekä ylläpitää tarvittaessa lakkovalmiutta. Yhdistys osallistuu valtakunnalliseen edunvalvontaan lähettämällä edustajia YLL:n, OAJ:n ja JUKO:n koulutustilaisuuksiin.

Osana OAJ:n Varsinais-Suomen YLL-jaostoa Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry. pyrkii edistämään opetushenkilöstön tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja tasa-arvoista palkkauspolitiikkaa.

JÄSENTOIMINTA

Yhdistys järjestää vuosittain koulutus- ja virkistystilaisuuksia taloutensa sallimissa rajoissa. Tilaisuuksissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista, informoidaan ammattiyhdistystoiminnasta ja kokoonnutaan vapaamuotoisesti. Toimintavuoden haasteena on saada jäsenkunta aktivoitua aiempaa paremmin osallistumaan jäsentilaisuuksiin.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu YLL:n jäsenyhdistystukeen. Jäsenmaksuja ei peritä.