Terminologi om universitetens anställningsförhållanden, arbetslivet och fackorganisationerna

1 624 Enligt universitetens kollektivavtal är den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal 1 624 timmar. Om de uppgifter som ingår i den avtalas i arbetsplanen.

396 I undervisningsbetonade uppgifter är det maximala antalet timmar för kontaktundervisning som intas i arbetsplanen 396 timmar per läsår.

455 I sådana undervisningsuppgifter, i vilka inte egentligen ingår forskning, kan maximiantalet timmar för kontaktundervisning vara 455 timmar per läsår. Att det högre undervisningstimtaket 455 timmar tillämpas vid ett vetenskapsuniversitet förutsätter, att uppgiften i undervisningsbetonade arbetsuppgifter kräver mindre förberedelse än vanligen. Avsikten är, att den relativa andelen för sådana personer, i vilkas arbetsuppgifter inte ingår forskning vid sidan av undervisningen, inte ska växa. Att forskning saknas är inte en automatisk grund för att tillämpa det högre undervisningstimtaket exempelvis i språkcentra.

A

Alterneringsledighet Befrielse från arbetet, där villkoret för beviljande är att en arbetslös arbetssökande anställs i stället för den löntagare som tar ut ledigheten. Alterneringsledighet beviljas enligt arbetsgivarens övervägande. Enligt arbetsavtalslagen bör personalen emellertid bemötas opartiskt. Grundlig information om villkoren för alterneringsledighet såsom kravet på arbetshistoria, villkor gällande tid i arbete, övre åldersgräns och ansökan om alterneringsersättning finner du på OAJ:s medlemssidor (på finska).

Arbetarskyddssamarbete Se punkterna Anställning > Samarbete samt OAJ:s medlemssidors punkter Arbetarskydd och välmående i arbetet (på finska) samt Arbetarskyddssamarbete (på finska).

Arbetsavtal Med arbetsavtalet avtalas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om arbetets centrala villkor, som är bl.a. prövotidens längd (med stöd av lagen högst 6 månader), arbetsstället, de huvudsakliga arbetsuppgifterna, grunderna för bestämning av lönen, arbetstidssystemet som tillämpas, grunden för arbetsavtal för viss tid. Arbetsavtalet kan inte ensidigt ändras utan uppsägningsgrunder (t.ex. produktionsmässig grund: ifrågavarande arbete finns inte längre, samarbetsförhandlingar förs).

Arbetsplan En plan som före läsåret börjar görs upp om det, för vilka uppgifter den årliga arbetstiden 1 624 timmar används. Se Anställning > Arbetsplan.

B

Bildningsarbetsgivarna Arbetsgivarorganisation under Finlands Näringsliv EK, som förhandlar om till kollektivavtalet hörande ärenden med de fackförbund som representerar personalen.

D

Deltid Om anställningsförhållande på deltid kan man avtala med arbetsavtalet (t.ex. ett 60 % anställningsförhållande). Arbetsgivaren ska bemöta på heltid och på deltid anställda arbetstagare opartiskt, om inte det med hänsyn till arbetstagarnas uppgifter och ställning finns anledning att avvika från detta. I anställningsförhållanden på deltid får det inte enbart på grund av arbetstidens längd tillämpas ofördelaktigare anställningsvillkor än i andra anställningsförhållanden, om det inte är motiverat av objektiva skäl. (Arbetsavtalslagen 2 kapitlet 2 §).

F

Familjeledighet Arbetstagaren har enligt arbetsavtalslagen rätt till ledighet från arbetet under moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod. Mera om hur man ansöker om familjeledighet på OAJ:s medlemssidor (på finska).

FOSU Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU (JUKO) är Akavas förhandlingsorganisation, som förhandlar om universitetens kollektivavtal med det förbund som representerar arbetsgivaren. Akava-förbundens förtroendemän fungerar med FOSUs mandat. FOSUs största medlemsorganisation är OAJ.

Förtroendeman Förtroendemannen verkar på arbetsplatsen som arbetstagarnas företrädare i ärenden som gäller tolkningen och tillämpningen av kollektivavtal och bestämmelser. Förtroendemannen har till uppgift att förmedla information och underrättelser mellan arbetsgivaren och personalen. Alla som är medlemmar i Akava-organisationerna är berättigade till FOSUs förtroendemannatjänster. Kontaktuppgifterna till förtroendemännen med YLL/OAJ‑bakgrund finner du vid punkten Intressebevakning > Förtroendemän.

G

Garantilön Om en persons lön vid införandet av Lönesystem för universitet (21.6.2006) har varit högre än lönen enligt YPJ, har personen rätt till ovan nämnda högre lön så länge som arbetstagaren utan avbrott står i fast anställning i samma universitet.

I

Individuell lönedel I lönesystemet för universitet består personens avlöning av en uppgiftsrelaterad lönedel (uppgiftens kravnivå) och en individuell lönedel (personens prestationsnivå). Den individuella lönedelen bestäms enligt det, hur väl personen klarar de arbetsuppgifter som definierats i personens arbetsplan. När en person nyanställs vid universitetet betalas den individuella lönedelen till en början enligt en sådan prestationsnivå, som bedöms motsvara personens kompetens, arbetserfarenhet och tidigare prestationer. Prestationsnivån värderas senast inom 6 månader efter det att anställningsförhållandet började. Systemet för värdering av prestationsnivån har beskrivits i kollektivavtalets bilagor 3–4.

K

Kollektivavtalet Allmänt kollektivavtal för universitet 2017–2018 (svenska, finska, English).

Kontaktundervisning Med kontaktundervisning avses exempelvis att hålla en föreläsning, leda kurser och seminarier eller handleda smågrupper. Mångformsundervisning (inkl. nätundervisning) kan antecknas som kontaktundervisning i arbetsplanen på ett sätt om vilket överenskoms med arbetsgivaren. Definitionen på kontaktundervisning kan variera något från ett universitet till ett annat. Det väsentliga när arbetsavtalet görs upp är, att allt arbete räknas in i 1 624 timmar. Om någon handledningsuppgift inte räknas som kontaktundervisning vid ditt universitet, minskar ifrågavarande handledning ändå motsvarigt den tid som blir kvar för annan undervisning och forskning, så slutresultatet blir det samma.

Kravnivå Se uppgiftsrelaterad lönedel.

Kravtillägg Arbetsgivaren kan utöver den uppgiftsrelaterade lönedelen betala ett kravtillägg som är 50 % av skillnaden i lön mellan kravnivån för personens arbetsuppgift och därpå följande högre kravnivå med beaktande också av den individuella lönedelen. Kravtillägget kan vara tidsbundet (om det beviljas på grund av en uppgift som sköts för viss tid). Se också punkten YPJ.

L

Lektorers separata tillägg En lektor som får garantilön och som vid tidpunkten för ibruktagandet av föregående avtal 21.6.2006 hade rätt till resultattillägg för lektor, har rätt till ett separat tillägg på 180 euro så länge som han eller hon verkar som lektor utan avbrott i samma universitets tjänst.

Lokalförening OAJ:s lokalförening samlar under sig OAJ-föreningarna på det lokala planet och deras personmedlemmar. Till den universitetsanknutna lokalföreningen hör i Helsingfors och Åbo endast universitetsanställda, på andra orter också andra OAJ-medlemmar.

Lönesystem Se YPJ.

Lönetabell Lönetabellerna finner du i kollektivavtalets bilaga 5. När löneförhöjningarna under avtalsperioden träder i kraft ändras tabellen. Den aktuella lönetabellen (på finska) finner du på OAJ:s medlemssidor.

M

Medlemsförening YLL:s medlemmar hör till YLL-medlemsföreningen vid sitt eget universitet.

P

Prestationsförhöjning Förutom den individuella lönedelen kan arbetsgivaren betala en prestationsförhöjning, vars storlek är 50 % av skillnaden mellan arbetstagarens prestationsnivå och därnäst högre prestationsnivå. Se också punkten YPJ.

Prövotid Om prövotid kan avtalas i arbetsavtalet, i annat fall bestäms den enligt arbetsavtalslagen och är till sin längd högst sex månader. Att häva anställningsförhållandet är under prövotiden ett lättare förfarande än efter prövotiden. För hävandet bör ändå finnas ett objektivt skäl.

R

Regionförening En regionförening i OAJ samlar under sig alla OAJ:s föreningar som verkar i regionen. Medlemmarna i YLL dvs. OAJ:s universitetssektor är också medlemmar i regionföreningen.

S

Samarbete Se punkten Anställning > Samarbete.

Semester Avlönad ledighet som årligen ges från skötseln av de uppgifter som hör till anställningsförhållandet. I fråga om undervisnings- och forskningspersonalen tillämpas bestämmelserna om semester endast vad avser intjänandet av semesterersättning. Arbetena under läsåret ska därför planeras så, att det utöver de i arbetsplanen antecknade arbetena är möjligt att hålla en tillräckligt lång oavbruten ledighet på sommaren.

Studieledighet Befrielse från arbetet som beviljas för studier. När anställningsförhållandet i huvudsyssla hos samma arbetsgivare har pågått minst ett år, har arbetstagaren med vissa begränsningar rätt att få studieledighet. Arbetsgivaren har för sin del rätt att under vissa villkor flytta på när ledigheten börjar. Mer om rätten till studieledighet samt om hur man ansöker om sådan på OAJ:s medlemssidor (på finska).

T

Total arbetstid Den årliga arbetstiden för universitetens undervisnings- och forskningspersonal är 1 600 timmar. I arbetsplanen inskrivs hur arbetstiden 1 600 timmar riktas på olika uppgiftsområden under det följande läsåret. Arbetstagaren ansvarar för sin egen arbetstid och hur den används för de uppgifter som ingår i arbetsplanen. I kollektivavtalet har avtalats om maximiantalet timmar för kontaktundervisning som ingår i arbetsplanen. I undervisningsbetonade uppgifter vid vetenskapsuniversiteten är det normalt 396 timmar per läsår, vid Konstuniversitetet 455 timmar.

U

Undervisningstimtak Maximiantalet timmar för kontaktundervisning per läsår som tas in i arbetsplanen.

Uppgiftsrelaterad lönedel I lönesystemet för universitet består personens avlöning av en uppgiftsrelaterad lönedel (uppgiftens kravnivå) och en individuell lönedel (personens prestationsnivå). När anställningsförhållandet börjar antecknas i arbetsavtalet uppgiftens preliminära kravnivå. Uppgiftens svårighetsgrad utvärderas slutligt senast inom 6 månader efter det att anställningsförhållandet började i universitetets gemensamma utvärderingsgrupp. Kravnivåkartorna har beskrivits i kollektivavtalets bilagor 1–2.

Utvecklingssamtal Vid det utvecklingssamtal som förs årligen mellan arbetstagaren och chefen kan arbetstagaren ta upp frågor som berör det egna arbetet, orkandet, förändringar samt arbetsförfaranden. För chefen är utvecklingssamtalet ett tillfälle att få en bild av läget för den underlydande och det team han leder. Det är som regel bra att särskilja utvecklingssamtalet och de med lönen anknutna diskussionerna från varandra. Mera på Arbetshälsoinstitutets sidor (allmänna sidor finns på svenska, om utvecklingssamtal på finska).

Utvärderingsgrupp I universitetets utvärderingsgrupp bedöms arbetsuppgiftens kravnivå. Universitetet har separata utvärderingsgrupper för undervisnings- och forskningspersonalen och för övrig personal. I vardera gruppen finns företrädare för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Utvärderingsrond Utvärderingssamtal för granskning av den individuella prestationsnivån förs på hela universitetets nivå med två års intervaller, nästa gång i februari–mars 2015.

V

Viss tids arbetsförhållande Arbetsavtalet är i kraft tills vidare, om det inte av grundad anledning har ingåtts för viss tid. Ett arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren utan grundad anledning har ingåtts för viss tid bör betraktas såsom gällande tills vidare. Det är inte tillåtet att upprepat använda arbetsavtal för viss tid när antalet visstidsavtal eller den sammanlagda avtalstiden eller den helhet som avtalen bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent (Arbetsavtalslagen 1 kapitlet 3 §). Arbetsgivaren bör bemöta s.k. ordinarie och för viss tid anställda arbetstagare opartiskt, om inte det med hänsyn till arbetstagarnas uppgifter och ställning finns anledning att avvika från detta. I anställningsförhållanden för viss tid får det inte enbart på grund av arbetsavtalets giltighetstid eller arbetstidens längd tillämpas ofördelaktigare anställningsvillkor än i andra anställningsförhållanden, om det inte är motiverat av objektiva skäl. (Arbetsavtalslagen 2 kapitlet 2 §).

Y

YPJ Om lönesystem för universitet har avtalats i kollektivavtalet. Lönen består av en uppgiftsrelaterad del (uppgiftens kravnivå) och en individuell lönedel (personens prestationsnivå). Dessutom kan arbetsgivaren betala kravtillägg (50 % av en höjning av kravnivån) och prestationsförhöjning (50 % av en höjning av prestationsnivån). För en del av dem som stod i anställningsförhållande till universitet 31.12.2009 kan till lönen dessutom höra en i samband med reformen av lönesystemet uppkommen rätt till garantilön.

sv | fi | en