SAMARBETE

Samarbetets syfte

Syftet med samarbetslagen är att förbättra personalens möjligheter att delta i utvecklandet av företagets verksamhet och öka personalens möjligheter att påverka de beslut som fattas om arbetstagarnas arbete, arbetsförhållanden och ställning i företaget. Dessa syften eftersträvas med lagens bestämmelser om personalens rätt att få information samt genom att definiera de situationer gällande arbetet, arbetssamfundet och andra arbetsarrangemang som bör behandlas i samarbetsförfarande.

Målet för samarbetet är också att intensifiera arbetsgivarens, personalens och arbetskraftsmyndigheternas samarbete i syfte att förbättra arbetstagarnas ställning och stödja deras sysselsättning i samband med förändringar i företagets verksamhet. Samarbetslagen definierar miniminivån för samarbetet, dvs. i praktiken kan samarbetet vara mycket mer omfattande och mångsidigare.

Förverkligande av samarbetet

Förverkligandet av samarbetet på arbetsplatsen innebär exempelvis en aktiv och fortgående växelverkan mellan arbetsgivaren och personalen samt cheferna och arbetstagarna. Växelverkan kan realiseras på möten, i representativa samarbetsorgan samt i enhetens verksamhetsvardag. Att samarbetet ska förverkligas förutsätter ett öppet utbyte av information i rätt tid och en genuin strävan till att finna samförstånd.

Viktiga spelregler, som säkerställer att samarbetet lyckas och är lagenligt är

  • förhandlingsinitiativ/-förslag i tid
  • tillräcklig tid för beredning
  • från behandlingens synpunkt behövlig information i god tid före förhandlingen
  • initiativrätt för personalen

Också förtroendemännen främjar samarbetet på arbetsplatsen. Läs mera vid punkten Intressebevakning > Förtroendemän.

Arbetarskyddssamarbete

Målet för arbetarskyddssamarbetet är säkerhet på arbetsplatsen och arbetstagarnas välmående i arbetet. Du kan vända dig till ditt universitets arbetarskyddsfullmäktig i vilket som helst ärende som gäller dina arbetsförhållanden eller ditt välmående i arbetet. Arbetarskyddsfullmäktige är företrädare som personalen valt inom sin krets, och vilkas ställning baserar sig på lagstiftning och avtal. Vid universitetet fungerar alltid också en arbetarskyddskommission, i vilken representanter för arbetsgivaren och personalen behandlar aktuella frågor som berör arbetarskyddet, säkerheten i arbetet och välmåendet i arbetet.

Läs mera på Arbetarskyddscentralen TTK:s sidor.

Central lagstiftning: arbetarskyddslag, lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.