LÖNESYSTEM

Vid universiteten tillämpas Lönesystem för universiteten (YPJ). Lönen består av en uppgiftsrelaterad och en individuell lönedel samt eventuellt vid universitetet tillämpade lönetillägg såsom internationellt tillägg (vid internationella rekryteringar) eller resultattillägg.

erilliset_laatikot_arial_SV

Uppgiftsrelaterad lönedel

Den uppgiftsrelaterade lönedelen bestäms enligt arbetsuppgifternas kravnivå. Kravnivåerna har beskrivits i kollektivavtalet.

De faktorer vilka inverkar på uppgifternas kravnivå har definierats i kollektivavtalet:

  • Undervisnings- och forskningspersonalens kravnivåkarta i bilaga 1
  • Den övriga personalens kravnivåram i bilaga 2

När anställningsförhållandet börjar görs en preliminär värdering av kravnivån, som värderas och bekräftas senast inom 6 månader efter det att anställningsförhållandet började. Lönen när arbetet börjar är således en preliminär lön, som kan förändras.

Varje universitet har en egen utvärderingsgrupp både för undervisnings- och forskningspersonalen och för övrig personal. Utvärderingsgrupperna handlägger bedömningarna av nya och ändrade arbetsuppgifters svårighetsgrad. Därefter fastställer arbetsgivaren kravnivån.

I användning är också ett kravtillägg, som kan betalas när uppgiften inte har ändrats så mycket, att alla kriterier för den högre kravnivån är uppfyllda. Kravtilläggets storlek är hälften av skillnaden i lön mellan två på varandra följande kravnivåer.

Individuell lönedel

Den individuella lönedelen bestäms enligt det, hur väl personen klarar sin arbetsuppgift. Uppgifterna för dem som hör till undervisnings- och forskningspersonalen har definierats i arbetsplanen.

Vid bedömningen används skalan 1–9 (kollektivavtalets bilagor 3–4). Den individuella lönedelen granskas regelbundet vartannat år i utvärderingssamtal med chefen.

I användning är också en prestationsförhöjning, som kan betalas när prestationen inte har ändrats så mycket, att prestationen uppnår följande nivå på bedömningsskalan. Prestationsförhöjningens storlek är hälften av skillnaden mellan två på varandra följande prestationsnivåer.