KARRIÄRMODELLER OCH INCITAMENT

Vid universiteten används och utvecklas karriärmodeller, men i karriären för dem som sköter undervisningsbetonade uppgifter har karriärstigen lämnats utan uppmärksamhet. Värdesättandet av undervisningsuppgifterna bör stärkas och karriärmodellen för dem som verkar i undervisningsuppgifter utvecklas. En undervisning av god kvalitet har uppmärksammats exempelvis med Årets lärare ‑utmärkelser och val till Lärarnas Akademi, men en systematisk karriärstig saknas.

Också karriärerna för dem som verkar inom undervisningsförvaltningen bör utvecklas. Hittills har man i karriärmodellerna fokuserat huvudsakligen på att utveckla forskarkarriärstigen, och de bör alltfort utvecklas. I synnerhet bör på forskarkarriärstigen främjas ordinarie anställningar och avancemang för forskare i mellangruppen.

YLL:s åsikter om karriärmodeller och användning av incitament

I utvecklandet av karriärmodeller bör samtliga personalgrupper uppmärksammas.

Universitetens karriärmodeller och incitament bör tas i användning jämställt för all undervisnings- och forskningspersonal oberoende av om uppgiften är undervisnings- eller forskningsbetonad. Undervisningsarbetet bör ha ett betydande viktvärde för avancemang i karriären. Ifall uppgiften inte ger en genuin möjlighet till forskning, bör löneutvecklingen, statushöjningen och användningen av andra incitament basera sig på exempelvis det kunnande som undervisningserfarenheten ger, på avlagda examina eller på pedagogisk kompetensinhämtning eller läroämnesansvar.

Man bör varsebli att kravnivån och ansvaret i en lärares uppgifter ökar t.ex. med bättre och mer strukturerad kännedom om vetenskapsområdet samt med erfarenhet av undervisning och handledning. Ansvaret i arbetssamfundet växer i arbete med att planera undervisningen och som mentor eller läroämnesansvarig. Betydelsen och resultatet av undervisning och handledning bör erkännas på alla nivåer av undervisningen. Också åt dem som verkar i undervisnings- eller förvaltningsbetonade uppgifter bör erbjudas möjligheter att inom ramen för den totala arbetstiden ägna sig åt forskning som utvecklar det egna undervisningsområdet och åt att förvärva vetenskapliga meriter.

Till det spår för ordinarie anställning som siktar mot en professur bör man kunna söka sig i alla skeden av karriären.