ARBETSPLAN

Arbetsplanens betydelse

Arbetsplanen är viktig i många avseenden: den är ett dokument, i vilket avtalas om de uppgifter som hör till den årliga arbetstiden 1 612 timmar. När arbetsplanen har gjorts upp, kan nya uppgiftshelheter inte längre tilldelas utan att arbetsplanen ändras.

Att göra upp arbetsplanen ger ett skydd mot oförutsedd belastning. När de uppgifter som antecknats i arbetsplanen blivit utförda, har arbetsmängden under läsåret uppfyllts (ett enskilt möte eller motsvarande är emellertid inte ännu en ny uppgiftshelhet).

Arbetsplanen har också samband med lönen, för hur man klarar de i arbetsplanen avtalade uppgifterna avspeglar sig på bedömningen av den individuella lönedelen.

Uppgörande av arbetsplanen och dess innehåll

Arbetsplanerna bör göras upp före läsåret inleds. Utgångspunkten är ordnandet av undervisningen vid enheten och en jämn fördelning av uppgifterna.

I arbetsplanen för den enskilda arbetstagaren antecknas hur arbetstiden (1 612 timmar) fördelar sig på undervisning, forskning och annan verksamhet.

Enligt hävdvunnen praxis reserveras för den egna enhetens förvaltnings- och planeringsuppgifter (möten, arbetsgrupper, arbete med planering av undervisningen vid enheten osv.) av 1 624 timmar 100 timmar arbetstid som inte närmare specificeras.

Tid som reserveras för undervisning

Då undervisningens omfattning dimensioneras beaktas förutom den egentliga undervisningen det förarbete den kräver, t.ex. att bekanta sig med litteraturen och följa med det egna ämnesområdet, att producera och pedagogisera undervisningens innehåll samt att bygga upp inlärningsmiljöer. Dessutom beaktas bl.a. den tid som behövs för bl.a. utvärdering, handledning och kommunikation till studerandena.

I undervisningsbetonade uppgifter är det maximala antalet timmar för kontaktundervisning som ingår i arbetsplanen a priori 394 timmar per läsår. Begreppet kontaktundervisning är inte entydigt, för undervisningen får allt fler former. Väsentligt är ändå, att allt arbete räknas med i 1 612 timmar och att arbetsplanen motsvarar verkligheten.

Se även OAJs medlemssidor (endast på finska).

Undervisning i arbetsplanen för doktorander

Personer vilkas huvudsakliga uppgift är att arbeta på sin doktorsavhandling berörs av den i kollektivavtalet inskrivna rekommendationen, att högst 5 % av årsarbetstiden används för undervisning (81 timmar av 1 612 timmar). Undervisningen ska i mån av möjlighet hänföra sig till personens egna forskningsområde.