Opetus- ja kulttuuriministeriö

Viite                      OKM/36/010/2014

Asia                       OKM lausuntopyyntö: yliopistojen rahoitusmallia 2015 koskevat asetukset

Yliopistojen opetusalan liitto YLL kiittää OKM:tä lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa.

YLL:n näkemyksen mukaan koulutuksen ja tutkimuksen laadusta palkitseminen on hyvä lähtökohta rahoitusmallin kehittämiselle. Suunnitellut toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta edelleen varsin maltillisia. Rahoitusmallin kehittäminen jatkunee tulevaisuudessa edelleen.

Opiskelijapalautteen huomioiminen esitetyllä 3 %:n osuudella on kannatettava uudistus. Jatkossa on tärkeää, että myös palautteen sisältö huomioidaan laadullisena rahoituskriteerinä. Muita koulutuksen laatuun keskeisesti vaikuttavia kriteereitä ei rahoitusmalliin vielä ole sisällytetty. Esimerkiksi opetuksen määrä, opettaja-opiskelija‑suhdeluku sekä pedagogisesti pätevien opettajien suhteellinen osuus henkilöstöstä ovat kriteereitä, jotka väistämättä indikoisivat opettaja-opiskelija-vuorovaikutuksen määrää ja laatua.

YLL seuraa huolestuneena kehitystä, jossa opintopistettä kohti annetaan yhä vähemmän kontaktiopetusta, ilmeisestikin säästöjä tavoitellen. Seurauksena on itseopiskelun lisääntyminen ja opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen väheneminen. Opetuksen vähentämistä opintopistettä kohti on myös tehty ilman siihen liittyvää opetussuunnitelmatyötä. Rahoitusmallin vaikutusten seurannassa onkin kiinnitettävä huomiota siihen, että ohjauksen määrää ei ”tehokkaan opintopistetuotannon” nimissä supisteta. Toisaalta on myös tärkeää, että opintopisteen vaatima opiskelijan työmäärä ei poikkea kohtuuttomasti alakohtaisesti.

Julkaisufoorumin tasojen 2 ja 3 korostaminen on tutkimuksen laadun kannalta perusteltua, mutta samalla YLL kantaa huolta opetushenkilöstön tutkimusmahdollisuuksista. Rahoitusmalli ei kannusta kohdistamaan voimavaroja paljon opettavan henkilöstön tutkivan työotteen ylläpitoon. On ennakoitavissa, että erittäin matalalla kertoimella arvotetut ammattiyhteisölle tarkoitetut julkaisut ja oppimateriaalin tuottaminen jäävät yhä enemmän opettajien harrastuneisuuden varaan, kun siihen kohdistetut resurssit eivät suoraan palaudu oppilaitokselle. Kuitenkin tutkimuksellisella työotteella valmistettujen opiskelumateriaalien ja perusteosten tekeminen on keskeisesti opettajan ammattiin kuuluva ja opintojen laatuun vaikuttava tekijä.

YLL haluaa erityisesti painottaa seurannan merkitystä opintojen sujuvoittamisen ja koulutuksen laadun osalta. Vuonna 2016 tehtävässä arvioinnissa on ainakin selvitettävä, millaisia koulutuksen laatua parantavia tai heikentäviä keinoja on käytetty opintojen sujuvoittamiseksi, sekä millä tavoin opetuksen tutkimusperustaisuutta on pystytty vahvistamaan nykyisen rahoitusmallin aikana.

Helsingissä 6. kesäkuuta 2014

Yliopistojen opetusalan liitto YLL
Seppo Sainio
puheenjohtaja

 

 

 

 

 

sv | fi | en