Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM:n lausuntopyyntö koskien työryhmämuistiota 2013:7 Asiantuntijuus edellä, Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus

Viite OKM033:00/2012

YLL kiittää pyynnöstä lausua OKM:n muistiosta erikoistumiskoulutuksiin liittyen ja lausuu erikoistumiskoulutuksista seuraavaa:

Ministeriön selvityksessä 2013:2 Monipuoliset ja sujuvat opintopolut nostettiin koulutuksellinen tasa-arvo keskiöön. Maksullisen koulutuksen roolin vahventaminen on jonkin verran ristiriitainen tämän tavoitteen kanssa. Muistion 2013:7 mukaan ensisijaisia rahoittajia erikoistumiskoulutukselle olisivat työnantajat ja koulutukseen osallistuvat henkilöt.

OPETTAJANKOULUTUS

YLL kantaa erityisesti huolta opettajankoulutuksesta, jota esityksessä ainakin epäsuorasti käsitellään erikoistumiskoulutuksena. Yleisen opettajankelpoisuuden antavan opettajan­koulutuksen tulee Suomessa perustua tasa-arvoisuuteen ja maksuttomuuteen, jotta parhaat ja alalle soveltuvimmat tulevat opettajat saadaan hakeutumaan opettajan ammattiin.

Maksullisuus ei sovellu suomalaiseen opettajankoulutusjärjestelmään ideologisesti eikä lainsäädännön näkökulmasta. Opettajan ammattiin valmistavan koulutuksen on oltava maksutonta. Myös mahdolliset erisuuruisina perittävät maksut koulutuksenjärjestäjästä riippuen murentaisivat koulutuksellista tasa-arvoa.

Opettajankoulutusta ei myöskään tule sitoa työelämän maksukykyyn ja -halukkuuteen, vaan se pidettävä kansallisena tehtävänä, jonka resursseista ja riittävästä laajuudesta vastaa OKM.

Opettajankoulutuksen tulee jatkossakin perustua yleiseen opettajakelpoisuuteen. Siitä luopuminen johtaisi opetusalalla pahimmillaan valtavaan opettajankoulutuksen uudelleenorganisointiin. Opettajankoulutusjärjestelmä kaipaa pikemminkin lisää koordinointia kuin koulutusvastuiden hajauttamista.

Opettajankoulutukseen kohdistuu kehittämistarpeita, mutta niihin ei tule vastata maksullisuudella eikä opettajankoulutuksen laajuuden supistamisella. Jälkimmäinen olisi sisällöllisen ohenemisen lisäksi myös opettajuuden statuksen tietoinen alentaminen. Opettajan ammatin statuksen nostamisen tulee olla poliittisten päättäjien ja työmarkkinaosapuolten yhteinen tavoite.

Opettajien ammattiin jo valmistuneille voisi olla mahdollista tarjota erikoistumisopintoja esimerkiksi koulutusvientiin liittyen. Erikoistumiskoulutukset voisivat parhaimmillaan tuoda opettajille lisäosaamista ja näkyä ammatissa statuksen nousuna ja uraportaina.

ERIKOISTUMISKOULUTUS JA TUTKINTO-OPETUS

Erikoistumiskoulutukset on määriteltävä selkeäksi erilliseksi kokonaisuudekseen. Niiden alarajan tulisi muistiossa esitetyn mukaisesti olla vähintään 30 op ja suorittamisen takarajan tulee olla määritetty. Selkeän kokonaisuuden rajaaminen lisää koulutuksen statusta ja vaikuttavuutta.

Kuten muistiossa esitetään, erikoistumiskoulutuksen ja tutkinto-opetuksen sisällöllinen kytkeytyminen toisiinsa voi vahvistaa tutkintokoulutuksen työelämärelevanssia. Tutkinto-opetus on luonteeltaan tutkimukseen perustuvaa. Myös yliopistojen työelämätuntemuksen on perustuttava tutkimukseen. Näillä tutkimuksellisissa heijasteilla tulee olla keskeinen rooli erikoistumis­koulutusten kehittämisessä. Yhteys erikoistumiskoulutuksen ja tutkintokoulutuksen välillä voi vahvistaa yliopistojen yhteiskunnallista palvelutehtävää. On olennaista, että erikoistumis­koulutuksen kehittäminen tapahtuu työelämän ja yliopistojen opettajien ja tutkijoiden yhteistyönä.

ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN RESURSOINTI

Yliopistojen jo nyt aliresursoimasta perusopetuksesta ei pitäisi olla mahdollista leikata resursseja uusien tutkintojen kehittämistyöhön ja opetukseen. Vain käynnistämisvaiheen rahoittaminen 2014–2016 viittaa pikemminkin kokeiluun kuin pitkäjänteiseen koulutuksen kehittämiseen. Erikoistumis­koulutusten aiheuttamien tehtävien (opetus, ohjaus, osaamisen tunnistaminen, tutkimukseen perustuva kehitystyö, hallinnollinen työ) rahoitus tulee varmistaa pitkäjänteisesti. On myös huolehdittava siitä, ettei opettajien tekemän hallintotyön määrä enää kasva.

Maksulliseen koulutukseen liittyy aina joitakin periaatteellisia kysymyksiä, esimerkiksi alaan liittyvän soveltuvuuden tai korkeakoulunopiskelun edellyttämien opiskelutaitojen varmistaminen. Myös näihin liittyen vastuutahoja ja niiden resursointia on selkeytettävä.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n puolesta

Seppo Sainio
puheenjohtaja

sv | fi | en