LAUSUNTO 23.1.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Diaarinumero   OKM/83/010/2014

Asia                     Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on tutustunut muistioon opetustoimen henkilöstön kelpoisuus­vaatimusten muuttamisesta ja ilmaisee huolensa muistiossa esitetyistä kelpoisuuden alentamisista sekä alentamisen perusteluista. YLL:n näkemyksen mukaan toisen asteen opettajien kelpoisuus­vaatimuksena tulisi nykyistä kattavammin nimenomaan edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa.

Muistiossa perustellaan kelpoisuuksien alentamista sillä, että opettajien saatavuus turvataan ja kuntataloutta tasapainotetaan. Säästöjä tavoiteltaneen palkkaustason madaltamisella kelpoisuuksia alentamalla. PIAAC- ja PISA-tutkimusten osoittama oppimistulosten lasku osoittaa, että koulutusta on jatkuvasti kehitettävä, eikä siitä voi säästää.

Opettajalta edellytetyn kelpoisuuden tulee perustua opettajalta vaadittavaan osaamiseen opetus- ja ohjaustehtävässään. Opettajan tulee pystyä tukemaan opiskelijan osaamisen vahvistumista sekä kehittämään oppiainetta. Opettajalta edellytettävän kelpoisuuden on tuettava näitä molempia. Kelpoisuuksien tai palkkaustason alentaminen ei myöskään edistä opettajan ammatin vetovoimaa.

Jatkossa toisen asteen koulutuksenjärjestäjän oppilaitosverkkoon kuulunee yhä useammin sekä ammatillisen toisen asteen oppilaitoksia että lukioita, joten kelpoisuuksia olisi syytä pikemminkin yhtenäistää kuin eriyttää. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opettajilla pitäisi aina olla ylempi korkeakoulututkinto, etenkin kun ammatillisen koulutuksen käyneiden aikuisten tieto- ja viestintä­tekniset valmiudet ovat liian usein puutteellisia.

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen lisäksi myös muut yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opinnot tukevat ammattitaidon kehittymistä ja soveltavaa käyttöä erilaisissa ammateissa ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Näiden valmiuksien lisäksi opiskelijat odottavat saavansa koulutukselta myös valmiuksia itsensä kehittämiseen. Oppiaineiden sisällöllinen uudistaminen, pedagogiikan kehittäminen, monimuotoisten oppimisympäristöjen käyttäminen ja elinikäisen oppijuuden tukeminen vaativat opettavaan aineeseen ja opetukseen muodollisesti perehtynyttä opettajaa.

Siksi opettajilta edellytettävän osaamisen pitää perustua osaamiseen, jota ylempi korkeakoulu­tutkinto tuottaa.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL

Seppo Sainio
puheenjohtaja

sv | fi | en