toimintakertomus 2017

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY
HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER RF TOIMINTAKERTOMUS 2017

1. Yleistä
Helsingin yliopiston lehtorit ry yhdistyksen toimintavuonna 2017 oli monia jäsenten edunvalvontaan ja toimintaan liittyviä tapahtumia. Suurimpana haasteena koettiin uuden toimintarakenteen ja koulutusohjelmien käynnistäminen ja siihen liittyvät opetus-tutkimus- ja opintopalveluhenkilöstöä koskevat moninaiset tehtävät. Yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimusten loppuminen aiheuttivat myös huolta henkilöstössä. Helsingin yliopistoon kohdistuneiden säästötoimien vuoksi hallintohenkilöstön määrää jouduttiin supistamaan ja opettajat ovat joutuneet hoitamaan entistä enemmän hallinnollisia tehtäviä. Lehtoriyhdistyksen ja luottamusmiesten toiminta keskittyi henkilöstön tukemiseen ja neuvontaan toiminta- ja tutkintorakenteeltaan uudelleen organisoituneen yliopiston eri tiedekunnissa, koulutusohjelmissa ja erillisyksiköissä. Lehtoriyhdistys pyrki vaikuttamaan yliopiston kehittämisstrategiaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Yhtä aikaa yliopistolla käynnistetty uusi strategiakausi, johtosääntöuudistusprosessi, uusi laitoksettomien tiedekuntien toimintarakennemalli, uusi palveluorganisaatiomalli ja uudet koulutusohjelmat aiheuttivat paljon työtä yliopiston eri henkilöstöryhmille ja kaikkiin uudistuksiin pyrittiin vaikuttamaan kirjoittamalla lausuntoja ja osallistumalla luottamustoimien myötä erilaisiin työryhmiin.
Yhdistys osallistui aktiivisesti keskusteluun ja vaikuttamiseen henkilövähennysten minimoimiseksi. Yhdistys osallistui yliopiston yhteistoimintatyön jatkumisen edistämisneuvotteluihin sekä pyrki vaikuttamaan riittävien työaikahuojennusten saamiseen uuteen luottamusmiessopimukseen. Helsingin yliopistossa HYL:n jäsenet vaikuttivat myös yliopistokollegion, henkilöstöpoliittisen työryhmän, johtosääntötyöryhmien ja muiden työryhmien aktiivisina jäseninä. Helsingin yliopiston toimintaa ja hallituksen päätöksiä on seurattu yhdistyksessä, kollegiossa ja JUKO:n yhteistoimintaryhmässä yhteistyössä muiden yliopiston akavalaisten järjestöjen kanssa. Myös laitosten ja erillislaitosten yhdistymiset sekä uudet tilajärjestelyt ovat vaatineet yhteistoiminnan periaatteiden noudattamisen valvontaa. Edunvalvonnan tarve laitos- ja tiedekuntatasolla oli ilmeinen, sillä laitostason yhteistoiminta on hakenut monissa uudistusprosesseissa edelleen uutta muotoaan. Uuden toimintarakenteen mukaisissa laitoksettomissa tiedekunnissa henkilöstön asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee entistä enemmän nostaa esille ja valvoa.
Palkkausjärjestelmän ja yliopiston neliportaisen uramallin toteuttamisen seuranta on ollut osa yhdistyksen edunvalvonnallista toimintaa, jossa HYL on YLL:n tavoitteita tukien pyrkinyt opettajan uramallin luomiseen ja opetusansioiden näkyvyyden edistämiseen mm. palkkauksessa. YLL:n/OAJ:n loppuvuodesta 2017 Akatiimissa esittämä opettajan uramalli on keskeisenä esillä myös tulevan kauden keskusteluissa ja tavoitteissa. Yhdistyksen edustajat ovat valvoneet jäsenten etua JUKO:n paikoilla eri YPJ-prosessia toteuttavissa ja ohjaavissa elimissä. Vaikka YPJ on ollut jo käytössä useita vuosia, niin edelleen Helsingin yliopistossa on muutamia takuupalkkaisia työntekijöitä eikä palkkakehitys ole edennyt toiveiden mukaan. Uutena huolenaiheena on noussut esille yliopisto-opettajille esitetty korkeampi opetuskatto, jolle ei löydy perusteita niissä opetustehtävissä, joissa ei tarvita tavanomaista vähemmän valmistelua, ja jollaisia yliopistostamme ei löydy. Palkkapoliittista edunvalvontatyötä on tehty paikallistasolla YPJ-arviointiryhmässä ja tavoitteena parempien tulosten saamiseksi on terävöittää sitä myös liittotason tulevissa TES-neuvotteluissa. Nykyinen työehtosopimus solmittiin huhtikuussa 2014, ja se on voimassa 1.4.2014 – 31.1.2017. Opetushenkilöstön palkkakehitystä on seurattu valtakunnallisten tilastointien ja YLL:n tekemän kyselyn kautta ja luottamusmiehet ovat ottaneet esille Helsingin yliopistoa koskevia asioita yliopiston henkilöstöjohdon kanssa sekä arviointiryhmässä.
HYL on ilmoittanut huomionsa palkkakehityksestä, tuntiopettajien heikosta asemasta, yliopisto-opettajien opetuskatosta ja yliopistossa opettavien uramallista HY:lle, YLL:lle, OAJ:lle ja JUKO:lle jatkoneuvotteluja ja valtakunnallista seurantaa varten. Yliopisto-opettajan tehtävänimikettä on käytetty rekrytoinnissa säästösyistä rehtorin 2010 antaman ohjeistuksen vastaisesti ja yliopisto-opettajien tehtävien vaatitasojen määrityksessä YPJ-kartan edellyttämälle itsenäistä opetustehtävää suorittavan yliopisto-opettajan vaatitasolle on koko ajan runsaasti edunvalvontatyötä.
Määräaikaisten työsuhteiden tarkastelua tehdään säännöllisesti. Helsingin yliopistossa on seurattu ketjuttamistapauksia ja pyydetty työnantajaselvityksiä sekä toimittu pitkään määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleiden henkilöiden tehtävien vakinaistamisen puolesta, ja onnistuttukin.
Kokonaistyöajan ja siihen liittyvän työsuunnitelman käyttö ei vieläkään ole kaikkialla asianmukaista. Ongelmat ovat jopa entistä ajankohtaisempia, koska henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi on sidottu juuri työsuunnitelmaan ja sen toteutumiseen. Helsingin yliopistossa on käytössä Sole-Tm-järjestelmä, jonka soveltumattomuutta on kritisoitu kaikissa kokonaistyöajan piiriin kuuluvissa henkilöstöryhmissä. Lisäksi uuden TES:n mukaisissa tuntiopetuksen palkkioperusteissa on ollut selviteltävää paikallistason tulkinnoissa.
HYL:n edustus yliopiston kollegiossa on taannut suoran yhteyden päätöksentekoon sekä uuden yliopistostrategian muodostamiseen. Helsingin yliopistokollegio teki esityksen kollegion aseman vahvistamisesta ja yliopistolain uudistamisesta. Yliopiston hallitukseen kuuluvat yliopiston sisäiset jäsenet ovat olleet JUKO ry:n yhteistyöryhmässä mukana ja tiedottaneet hallituksen päätöksistä ja niiden valmistelusta. Tiedekunta- ja laitostasolla lehtoriyhdistysten edustajat ja luottamusmiehet ovat olleet mukana seuraamassa ja kehittämässä laitos- ja tiedekuntatason strategista toimintaa. Vuoden 2017 lopulla järjestettiin yliopistovaalit ja uusi hallintokausi käynnistyy uusilla vastuuhenkilöillä vuoden 2018 alusta.
Normaalikoulujen opettajien edustaja on ollut hallituksen kokouksissa asiantuntijajäsenenä. Erityisesti kollegiotyöskentelyn ja uuden hallituksen työskentelyn ja JUKO:n yhteistyöryhmän yhteydessä on yhteistyö Tieteentekijöiden liiton, LAL:n, Professoriliiton ja muiden akavalaisten yhdistysten kanssa ollut hyvää ja sujuvaa. Sopimusneuvottelujen ja työsuojeluvaalien järjestämisen puitteissa jukolaisten yhteistyö Pardian ja JHL:n kanssa on ollut myös erittäin sujuvaa. Tieteentekijät ja Luonnontieteen akateemiset ovat edelleen tärkeimmät yhteistyökumppanit yliopiston sisällä. Pääkaupunkiseudun YLL-yhdistys (PSYLL) on pääkaupunkiseudun yliopistojen yhteistyön ja keskustelun keskeinen foorumi. HYL on osallistunut edelleen aktiivisesti PSYLL:n toimintaan ja osallistunut aktiivisesti Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen toimintaan.

2. Jäsenistö ja viestintä
Yhteysopettajalista päivitettiin toimintakauden aluksi ja HYL:n yhteysopettajina ovat toimineet 1.9.2017 alkaen: Juha Eskelinen, Liisa Hakala, Seija Karppinen, Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen, Johanna Manner-Kivipuro, Pia Mänttäri, Lauri Nikkola, Marja Nurmilaakso, Ari Poutiainen, Suvi Punkkinen, Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen, Seppo Sainio, Päivi Sihvonen ja Anita Virtanen. Yhteysopettajat ovat pitäneet yhteyttä jäseniin kampus-, tiedekunta- ja laitostasolla. Jäsenhankintaa on tehostettu ja jäseneksi voi liittyä nyt myös netin kautta.
Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 245 jäsentä. Jäsensihteerinä on toiminut Juha Eskelinen.
Yhdistyksen sähköpostilista on toiminut tehokkaana yhteydenpidon välineenä, jonka kautta tietoa on kulkenut niin jäsenille kuin yhdistyksen toimijoille (mm. YLL ry:n puheenjohtajan Seppo Sainion ja HYL ry:n puheenjohtajan ja Jukon pääluottamusmiehen säännölliset viestit). HYL:n jäsenkuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita on voinut seurata myös HYL:n uusituilla kotisivuilla

Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistys HYL ry.


sekä uudella aktiivisella HYL:n Facebook-sivustolla:
https://www.facebook.com/yllhyl/
Uutena aiheena ovat olleet yhdistyksen sihteerin toimittamat yhdistysaktiivitarinat, joita on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja fb-sivuston kautta vuodesta 2016 henkilökuvien ja haastattelujen muodossa.

3. Yhdistyksen kokoukset ja jäsentilaisuudet
HYL:n hallitus kokoontui varsinaisen vuosikokouksen lisäksi yksitoista kertaa 18.1.; 8.2.; 10.-15.2.(sähköpostikokous); 27.2.;15.3.;.11.4.; 19.5.; 30.8.; 27.9.; 30.10. ja 4.12. HYL järjesti jäsenistölleen seuraavat tapahtumat ja jäsenillat vuonna 2017: 27.2.2017 klo 17.00 jäsentilaisuus, jossa dosentti, yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti kertoi verkko-opetuksen ja MOOC:ien kehittämiseen liittyvistä kokemuksistaan. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata valtakunnallisesti Periscope-yhteyden kautta. Perinteinen tulevaisuusseminaari pidettiin 30.8.2017 klo 12-16 Pihlajasaaressa. Maailman opettajien päivän aamiainen järjestettiin Kluuvin Fazerilla 5.10. Syksyn jäsenillassa 30.10.2017 oli teemana Oppimisen ilo ja hyvä arki. Alustajana oli opetuksen toimialan kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta. Illan keskusteluteemoina ovat oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämisen sujuvat prosessit, hyvän hallinnon, vuorovaikutuksen ja yhteistyön muodot sekä toimivat opintopalvelut. Mukana oli myös HYY:n puheenjohtaja sekä opiskelijoiden aktiivitoimijoita. 4.12.2017 järjestettiin HYL:n ja PSYLL:n hallitusten sekä OAJ:n asiamiesten yhteinen edunvalvontaa ja jäsenhankintaa edistävä kokous. Lisäksi HYL:n puheenjohtaja käytti henkilöstön puheenvuoron yliopiston avajaisissa 4.9.2017.

4. Hallitus
Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat 27.2.2017 vuosikokouksessa valittuina toimineet Juha Eskelinen (jäsensihteeri), Kauko Komulainen (varapuheenjohtaja), Sari Päivärinne (rahastonhoitaja), Ari Poutiainen (lakkopäällikkö), Suvi Punkkinen (sihteeri), Inkeri Ruokonen (puheenjohtaja) ja sekä varajäseninä, Pia Mänttäri, Liisa Hakala, Anna-Leena Koivusalo, Päivi Sihvonen, sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen kokouksiin päätettiin kutsua Normaalikoulujen lehtoriedustaja Anne Ainoa ja varalle Marja Martikainen. Hallituksen toimintaan ovat osallistuneet myös luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja yhteysopettajat. Hallituksen kokoukset ovat olleet kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia.

5. Toiminnantarkastajat
Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Jaana Jokinen ja Elise Miettinen, varalla Hartmut Lenk ja AnitaVirtanen.

6. Luottamusmiehet
Pääluottamusmiehenä on toiminut Seppo Sainio. Luottamusmiehinä ovat toimineet Juha Eskelinen, Ari Poutiainen, Suvi Punkkinen, Anita Virtanen ja Inkeri Ruokonen. Varaluottamusmiehinä ovat toimineet Kauko Komulainen ja Julia Ekman.

7. Luottamustoimet yhdistyksessä
Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n hallitus: puheenjohtaja Seppo Sainio, jäsen Inkeri Ruokonen, varajäsen Ari Poutiainen.
OAJ:n hallitus: jäsen Seppo Sainio
OAJ:n opiskelijatyöryhmä: Seppo Sainio
OAJ:n koulutuspoliittinen työryhmä: jäsen Inkeri Ruokonen
HY:n JUKO:n yhteistyöryhmä: jäseninä Inkeri Ruokonen, Seppo Sainio
HY:n henkilöstöpoliittinen työryhmä: Pia Mänttäri, varajäsen
Pääkaupunkiseudun PSYLL-yhdistyksen hallitus: jäsenet Inkeri Ruokonen, Suvi Punkkinen ja Ari Poutiainen sekä asiantuntijajäsenenä YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainio.

8. Yliopistojen opetusalan liitto YLL
Yhdistyksen painoarvo on ollut merkittävä. Pääluottamusmies Seppo Sainio on toiminut YLL:n hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2017 YLL:n toiminta on keskittynyt mm. opettajanuramallin kehittämiseen, palkkausjärjestelmän valvontaan, neuvotteluihin ja käytänteiden seurantaan. YLL on vaikuttanut myös niihin lausuntoihin, joita OAJ on antanut yliopistoja koskevista erilaisista ehdotuksista ja muistioista. OAJ:n Korkeakoulupäivään 24.3.2017, Yliopistopäiville 3. – 4.11.2017 ja YLL:n muuhun yhteysopettaja-, puheenjohtaja- ja luottamusmieskoulutukseen on osallistunut runsaasti yhdistyksemme jäseniä.

9. Lausunnot ja kannanotot
HYL on antanut HY:n johtosääntöuudistukseen liittyvän lausunnon 28.10.2017.
HYL:n edustajat ovat lisäksi olleet muokkaamassa ja antamassa lausuntoja kaikista paikallistasolla tehdyistä sopimuksista. HYL:n edustajat ovat olleet yliopisto-, tiedekunta- laitos- ja kollegiotasolla kommentoimassa ja suunnittelemassa yliopiston uutta johtosääntöä. Yhdistys on myös ollut muokkaamassa kaikkia YLL/OAJ:n antamia lausuntoja ja kannanottoja. jotka ovat koskeneet yliopistoja sekä yleistä koulutuspolitiikkaa.