TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY
HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER RF

TOIMINTAKERTOMUS 2014

1. Yleistä

Helsingin yliopiston lehtorit ry yhdistyksen toimintavuosi 2014 oli aktiivinen. Toiminta keskittyi yliopiston kehittämisstrategioihin sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

 

Yhdistys antoi lausunnot Helsingin yliopiston johtosääntöuudistustyöryhmälle ja osallistui luottamusmiesvaalien järjestämiseen. Yhdistys on valvonut Helsingin yliopiston yhteistoimintasopimuksen mukaista yhteistoiminnan toteutumista sekä yhteistoimintaneuvostossa että tiedekunta-, laitos- ja yksilötasoilla. Helsingin yliopistossa HYL ry:n jäsenet ovat vaikuttaneet myös yliopistokollegion, henkilöstöpoliittisen työryhmän ja keskusvaalitoimikunnan jäseninä. Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö ja talousjohtosääntö ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja niiden toteutumista on seurattu yhdistyksessä, kollegiossa ja JUKO:n yhteistoimintaryhmässä. Henkilöstön etuja on valvottu yliopiston Palmenia-täydennyskoulutusyksikköä koskevanYT-neuvottelun aikana. Laitoksissa ja tiedekunnissa jatkuva strateginen uudistaminen ja tutkinnonuudistustyö ovat aiheuttaneet opetus- ja tutkimushenkilöstölle monia hallinnollisia ja muita lisätehtäviä. Lisäksi laitosten ja erillislaitosten yhdistymiset sekä uudet tilajärjestelyt ovat vaatineet yhteistoiminnan periaatteiden noudattamisen valvontaa. Edunvalvonnan tarve laitos- ja tiedekuntatasolla oli ilmeinen, sillä laitostason yhteistoiminta on hakenut monissa uudistusprosesseissa edelleen uutta muotoaan. Yliopiston johtosääntöuudistus käynnistettiin syksyllä 2014, mutta tiedonkulku hallituksen ja henkilöstön välillä oli puutteellista ja lausuntokierroksen jälkeen uudistus lykkääntyi ja sitä valmistelemaan nimettiin henkilöstön edustuksella laajennettu työryhmä. Uusi henkilöstöjärjestelmä SAP otettiin käyttöön.

Palkkausjärjestelmän ja yliopiston neliportaisen uramallin toteuttamisen seuranta on ollut osa yhdistyksen edunvalvonnallista toimintaa. Lisäksi on seurattu ja pyritty vaikuttamaan OAJ/YLL:n kautta vuonna 2015 voimaan astuvaan uuteen yliopistojen rahoitusmalliin. Yhdistyksen edustajat ovat valvoneet jäsenten etua JUKO:n paikoilla eri YPJ-prosessia toteuttavissa ja ohjaavissa elimissä. Vaikka YPJ on ollut jo käytössä useita vuosia, niin edelleen Helsingin yliopistossa on lukuisia takuupalkkaisia työntekijöitä eikä palkkakehitys ole edennyt toiveiden mukaan. Palkkapoliittista edunvalvontatyötä on tehty paikallistasolla YPJ-arviointiryhmässä ja tavoitteena parempien tulosten saamiseksi on terävöittää sitä myös liittotason TES-neuvotteluissa. Muutoin on toimittu alkutalvi 2014 aiemmin solmitun keskitetyn raamisopimuksen puitteissa. Uusi työehtosopimus solmittiin huhtikuussa 2014, ja se on voimassa 1.4.2014 – 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso on 1.4.2014 – 31.1.2016, jonka aikana on kaksi palkankorotusajankohtaa, 1.8.2014 ja 1.8.2015. Opetushenkilöstön palkkakehitystä on seurattu valtakunnallisten tilastointien kautta ja Helsingin yliopistoa koskevat asiat on otettu esille luottamusmiesten toimesta yliopiston henkilöstöjohdon kanssa sekä arviointiryhmässä. HYL ry on ilmoittanut huomionsa palkkakehityksestä, tuntiopettajien heikosta asemasta ja yliopistossa opettavien uramallista HY:lle, YLL:lle, OAJ:lle ja JUKO:lle jatkoneuvotteluja ja valtakunnallista seurantaa varten. Yliopisto-opettajan tehtävänimikettä on käytetty rekrytoinnissa säästösyistä rehtorin 2010 antaman ohjeistuksen vastaisesti ja yliopisto-opettajien tehtävien vaatitasojen määrityksessä YPJ-kartan edellyttämälle itsenäistä opetustehtävää suorittavan yliopisto-opettajan vaatitasolle on kokoajan runsaasti edunvalvontatyötä. Edunvalvontatyötä on samoin aiheuttanut myös luottamusmiesten ajankäyttöön liittyvä keskushallinnon ohjeistus esimiehille. Yhdistys kommentoi tehtävien vaativuuden kuvauksia koskeviin paikallisiin ohjeisiin.

 

 

 

Määräaikaisten työsuhteiden tarkastelu on ollut käynnissä. Helsingin yliopistossa on seurattu ketjuttamistapauksia ja pyydetty työnantajaselvityksiä sekä toimittu pitkään määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleiden henkilöiden tehtävien vakinaistamisen puolesta, ja onnistuttukin.

 

Kokonaistyöajan ja siihen liittyvän työsuunnitelman käyttö ei vieläkään ole kaikkialla asianmukaista. Ongelmat ovat jopa entistä ajankohtaisempia, koska henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi on sidottu juuri työsuunnitelmaan ja sen toteutumiseen. Helsingin yliopistossa on käytössä Sole-Tm-järjestelmä, jonka soveltumattomuutta on kritisoitu kaikissa kokonaistyöajan piiriin kuuluvissa henkilöstöryhmissä. Lisäksi uuden TES:n mukaisissa tuntiopetuksen palkkioperusteissa on ollut selviteltävää paikallistason tulkinnoissa.

 

Hyl ry:n edustus yliopiston kollegiossa on taannut suoran yhteyden päätöksentekoon ja yliopistostrategian ja uuden yliopistolain tuomien muutosten toimeenpanossa. Uuden hallituksen valinnan myötä hallitukseen kuuluvat yliopiston sisäiset jäsenet ovat olleet JUKO ry:n yhteistyöryhmässä aktiivisesti mukana ja tiedottaneet hallituksen päätöksistä ja niiden valmistelusta.  Tiedekunta- ja laitostasolla lehtoriyhdistysten edustajat ja luottamusmiehet ovat olleet mukana seuraamassa ja kehittämässä laitos- ja tiedekuntatason strategista toimintaa.

 

Normaalikoulujen opettajien edustaja on ollut hallituksen asiantuntijajäsenenä. Erityisesti kollegiotyöskentelyn ja uuden hallituksen työskentelyn ja JUKO:n yhteistyöryhmän yhteydessä on yhteistyö Tieteentekijöiden liiton, LAL ry:n ja muiden akavalaisten yhdistysten kanssa ollut hyvää ja sujuvaa. Sopimusneuvottelujen ja työsuojeluvaalien järjestämisen puitteissa jukolaisten yhteistyö Pardian ja JHL:n kanssa on ollut myös erittäin sujuvaa. Tieteentekijät ja Luonnontieteen akateemiset ovat edelleen tärkeimmät yhteistyökumppanit yliopiston sisällä. Pääkaupunkiseudun YLL-yhdistys (PSYLL) on pääkaupunkiseudun yliopistojen yhteistyön ja keskustelun keskeinen foorumi. HYL on osallistunut edelleen aktiivisesti PSYLL:n toimintaan ja osallistunut aktiivisesti Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen toimintaan.

 1. Jäsenistö

  HYL ry:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi yhteysopettajina ovat aktiivisesti toimineet seuraavat HYL ry:n jäsenet: Liisa Karlsson, Lauri Nikkola, Sinikka Rusanen, Sari Päivärinne, Seppo Sainio, Graham Wood, Juha Eskelinen, Seija Karppinen, Marja Nurmilaakso ja Kauko Komulainen. Yhteysopettajat pitävät yhteyttä jäseniin kampus-, tiedekunta- ja laitostasolla. Jäsenhankintaa on tehostettu ja jäseneksi voi liittyä nyt myös netin kautta. HYL ry sai YLL:n jäsenyhdistyksenä palkinnon parhaasta jäsenhankinnasta.

Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 278.  Jäsensihteerinä on toiminut Juha Eskelinen.

Yhdistyksen sähköpostilista on toiminut tehokkaana yhteydenpidon välineenä, jonka kautta tietoa on kulkenut niin jäsenille kuin yhdistyksen toimijoille (mm. YLL ry:n puheenjohtajan Seppo Sainion ja HYL ry:n puheenjohtajan ja Jukon pääluottamusmiehen säännölliset viestit). YLL:n jäsenkuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita on voinut seurata myös YLL ry:n Facebook-sivustolla.

 

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

HYL:n hallitus kokoontui varsinaisen vuosikokouksen lisäksi kymmenen kertaa 11.2.; 25.2.; 18.3.; 1.4.; 21.5.; 3.6.; 26.8.; 1.10.; 4.11. ja 3.12. Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidettiin 25.2. Yhdistys järjesti jäsenistölleen teatteri-illan Helsingin kaupunginteatterissa 24.3.2014. Hallitus, luottamusmiehet ja yhteysopettajat kokoontuivat tulevaisuusseminaariin 26.8. Suomenlinnan Panimon kabinettiin pohtimaan miten yliopisto-opetuksen arvostusta voisi lisätä, ja miten opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen onnistuu ja mitä yliopiston strategiassa nostetaan etusijalle. Lisäksi pohdittiin muita ajankohtaisia asioita, kuten johtosääntöuudistusta ja luottamusmiesvaalien järjestämistä. Edunvalvonnallinen jäsentilaisuus pidettiin 3.12. pikkujoulun merkeissä, jolloin ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista alusti YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainio.

HYL:n jäsenet osallistuivat PSYLL:n järjestämiin suosittuihin syksyn 2014 jäseniltoihin, joiden teemoina olivat samppanja ja turvallisuus.

 1. Hallitus

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat 25.2.2014 vuosikokouksessa valittuina toimineet Juha Eskelinen (jäsensihteeri), Pia Mänttäri (rahastonhoitaja), Leena Immonen (sihteeri), Ari Poutiainen (varapuheenjohtaja), Suvi Punkkinen (lakkopäällikkö), Inkeri Ruokonen (puheenjohtaja) ja sekä varajäseniksi Liisa Hakala, Kauko Komulainen, Päivi Sihvonen, Anna-Leena Koivusalo, Simo Tolvanen ja Anita Virtanen.  Asiantuntijajäsenenä hallituksen kokouksiin on osallistunut Normaalikoulujen lehtoriedustaja Marja K. Martikainen. Hallituksen toimintaan ovat osallistuneet myös luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja yhteysopettajat. Hallituksen kokoukset ovat olleet kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia.

 1. Toiminnantarkastajat

  Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Leena Syvähuoko ja Elise Miettinen, varalla Atso Raasmaja ja Harri Laine.

 2. Luottamusmiehet

  Vuoden 2014 loppuun pääluottamusmiehenä toimi Seppo Sainio ja luottamusmiehinä Inkeri Ruokonen, Anita Virtanen ja Leena Immonen sekä varaluottamusmiehinä Liisa Hakala, Juha Eskelinen ja Liisa Suomela.

 

Luottamusmiesvaalit toteutettiin syksyllä 2014 ja uudet luottamusmiehet aloittivat toimintansa kaudelle 1.1.2015 – 31.12.2016. Pääluottamusmiehenä jatkaa edelleen Seppo Sainio, luottamusmiehinä toimivat Juha Eskelinen, Anita Virtanen ja Ari Poutiainen ja varaluottamusmiehinä Julia Ekman, Liisa Suomela ja Liisa Hakala. Ehdokasasettelua jouduttiin jatkamaan ja kaikkia luottamusmiespaikkoja ei saatu ehdokkaiden vähyyden vuoksi täytettyä.

 

 1. Luottamustoimet yhdistyksessä

 

Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n hallitus: puheenjohtaja Seppo Sainio, jäsen Inkeri Ruokonen, varajäsen Ari Poutiainen.

OAJ:n valtuusto: Pia Mänttäri

OAJ Pääkaupunkiseutu ry:n hallitus: jäsen ja YLL jaoston puheenjohtaja Pia Mänttäri.

OAJ:n hallitus: jäsen Seppo Sainio

OAJ:n opettajakoulutustyöryhmä: jäsen Inkeri Ruokonen, pj. Seppo Sainio

HY:n JUKO:n yhteistyöryhmä: jäseninä Inkeri Ruokonen, Seppo Sainio

HY:n henkilöstöpoliittinen työryhmä: Pia Mänttäri

HY:n keskusvaalilautakunta: jäsen Inkeri Ruokonen

HY:n tasa-arvotyöryhmä: jäsen Harri Laine

Pääkaupunkiseudun PSYLL-yhdistyksen hallitus: puheenjohtaja Pia Mänttäri, jäsenet Inkeri Ruokonen, Leena Immonen ja Ari Poutiainen sekä asiantuntijajäsenenä YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainio.

 1. Yliopistojen opetusalan liitto YLL

Yhdistyksen painoarvo on ollut merkittävä. Pääluottamusmies Seppo Sainio on toiminut YLL:n hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2014 myös YLL:n toiminta on keskittynyt mm. palkkausjärjestelmän valvontaan sekä uusia palkkaussopimuksia koskeviin neuvotteluihin ja käytänteiden seurantaan. YLL on vaikuttanut myös niihin lausuntoihin, joita OAJ on antanut yliopistoja koskevista erilaisista ehdotuksista ja muistioista. Yliopistopäiville ja YLL:n koulutukseen on osallistunut runsaasti yhdistyksemme jäseniä.

9. Lausunnot ja kannanotot

HYL  antoi lausuntoja seuraavasti:

16.10.2014 Lausunto Helsingin yliopiston johtosääntötyöryhmälle

HYL:n edustajat ovat lisäksi olleet muokkaamassa ja antamassa lausuntoja kaikista paikallistasolla tehdyistä sopimuksista. HYL:n edustajat ovat olleet tiedekunta- laitos- ja kollegiotasolla toteuttamassa myös yliopiston strategiaa vuosille 2013-16. Olemme myös olleet muokkaamassa kaikkia YLL/OAJ:n antamia lausuntoja ja kannanottoja yliopistoja ja yleistä koulutuspolitiikkaa koskien.