Tavoiteohjelmassa 2013–2017 kuvataan liiton toiminnan kolme painopistealuetta.

1. Työnteon edellytykset kunnossa

Yliopistojen palvelussuhteiden jatkuvuus ei saa olla uhattuna. Palkkaperusteiden on oltava läpinäkyvästi oikeudenmukaisia, kannustavia ja eri henkilöstöryhmiä tasapuolisesti kohtelevia.

YLL vaikuttaa OAJ:n kautta sopimusneuvotteluihin ja sopimusten sisältöihin sekä valvoo yksittäisten jäsenten taloudellisia etuja, työsuhteen muita etuja ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla. YLL edellyttää työnantajilta työpaikkojen terveellisyyden ja työn kuormittavuuden selvittämistä.

2. Opetuksen ja tutkimuksen tasapaino

Yliopistojen strategioita toteutettaessa on opetuspainotteisiin toimiin jätettävä riittävästi aikaa tutkimukselle ja tutkimuspainotteisissa toimissa taattava riittävä opetustaidollinen valmius. Koko opetus- ja tutkimushenkilöstöltä tulee edellyttää pedagogisia opintoja opetuksen laadun kohottamiseksi.

Henkilöstön on työnjaosta riippumattomasti oltava keskenään tasavertaisia. YLL edistää opetuspainotteisissa tehtävissä toimivien uraa ja kannustemalleja, ja tekee yhdessä OAJ:n kanssa pitkäjänteisesti työtä yliopistojen antaman koulutuksen ja opettajien työn näkyvyyden puolesta.

3. YLL on tunnettu ja arvostettu edunvalvoja ja yhteistyökumppani

Yhdistyksessä on jokaisen jäsenen saavuttava yhteyshenkilöverkosto. Liiton sisäinen ja ulkoinen viestintä tukee edunvalvontaa. Jäsenyhdistysten keskinäinen verkostoituminen parantaa tiedonkulkua ja osaamista sekä tehostaa asioiden valmistelua. Yliopistojen kansainvälisen henkilöstön mukaan saaminen järjestötoimintaan on eräs järjestön toiminnan kehittämisen kohteita.

YLL toimii edunvalvonnassa ja yliopistopolitiikassa paitsi jäsentensä, myös yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen hyväksi. YLL sitoutuu OAJ:n arvoihin, joita ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja avoimuus. YLL tekee yhteistyötä muiden yliopistojen työntekijäjärjestöjen kanssa.

Tavoiteohjelma 2013–2017 sisältää tarkennetut tavoitteet 2013–2015.

sv | fi | en