YLL:n eduskuntavaalitavoitteet: Tulevaisuudenkestävä Suomi

OAJ:n Eduskuntavaalitavoitteet yliopistojen osalta tiivistetysti

1. Kehitetään korkeakoulutusta hallitusti ja tunnistetaan duaalimallin vahvuudet Korkeakoulujärjestelmää on vahvistettava niin, että se tuottaa monipuolista, profiililtaan erilaista osaamista yhteiskunnan ja alueiden työelämän tarpeisiin. 

2. Rahoitusmallit vahvistavat koulutuksen laatua sekä yliopistojen autonomiaa pitkäjänteisesti. Yliopistojen toiminnan rahoituksen on vastattava yhteiskunnan niille asettamia tehtäviä. Fokus on palautettava perustoimintaan, joka edellyttää rahoituksen suuntaamista tutkintokoulutuksiin. Jatkuvan oppimisen rahoitus on ratkaistava erillisenä budjettirahoituksena, ei osana perusrahoitusta.

3. Jatketaan työtä sen eteen, että yliopistot ovat hyviä työpaikkoja ja houkuttelevat jatkossakin parhaita osaajia. Opetusansioilla meritoituminen on tehtävä systemaattiseksi ja mahdollistettava tutkimusvapaakaudet tai työelämäjaksot opetuspainotteisissa tehtävissä. Yliopistoissa on pystyttävä kasvattamaan opetushenkilöstön määrää vastaamaan laajentuvan korkeakoulutuksen tarvetta. 

4. Monipuolistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja huomioidaan korkeakoulutuksen rooli entistä laajemmin alueellisena toimijana. Perustutkimuksen osalta Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoja on nostettava. 

5. Tuetaan yliopistojen asemaa kansainvälisinä toimijoina. Osaajien monipuolista liikkuvuutta on tuettava. Tällä vahvistamme hyvinvointivaltiota ja luomme kestävää kasvua. 

Opettajankoulutuksen tavoitteet

1. Koulutetaan opettajia tarvetta vastaava määrä. Opettajankoulutusmäärien on vastattava todellisia opettajatarpeita. Opettajia on koulutettava myös oppilaitosten ulkopuolisiin, eri organisaatioiden ohjaus- ja koulutusalan tehtäviin lisääntyneen työelämäyhteistyön ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamiseksi. 

2. Vahvistetaan opettajien jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Opettajat tarvitsevat jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Tutkimusperustainen täydennyskoulutus pitää kirjata lakiin opettajan oikeudeksi ja velvollisuudeksi osana työaikaa. Opettajien jatko-opintomahdollisuuksia pitää vahvistaa ja edistää.

3. Turvataan opettajien osaaminen vahvoilla kelpoisuusvaatimuksilla. Nykyisiä opettajien kelpoisuusvaatimuksia ei tule laskea miltään osin. Pedagogiset kelpoisuusvaatimukset on kirjattava lainsäädäntöön myös korkeakoulujen opettajille. Alan esihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin on sisällytettävä johtamisopinnot.

4. Vakiinnutetaan pysyväksi opettajankoulutuksen foorumi ja alan tutkimuksen kehittäminen. Opettajankoulutusfoorumi on vakiinnutettava pysyväksi toimielimeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Opettajankoulutuksen eri väylien yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Rahoituksen on vastattava opettajankoulutuksille määriteltyjä tehtäviä ja tavoitteita. Opettajankoulutuksien vaikuttavuudesta on tehtävä kansallinen arviointi.

Kaikki OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet