Osaavaan opettajuuteen yliopistojen kautta   

 

Jokainen suomalainen opettaja opiskelee yliopistolla, joissa opettajankoulutus perustuu viimeisimpään tutkimukseen, kriittiseen ja reflektiiviseen ajatteluun ja sivistykseen. Kun opettajankoulutuksen määrällisiä valmistumistavoitteita halutaan nostaa, mutta koulutuksen resursseja ei turvata, laskee opiskelijoiden saaman henkilökohtaisen ohjauksen, palautteen ja reflektiivisen kehittymisen laatu. Ei ole yhdentekevää millaisista yliopistoissa opiskelijamme – tulevat opettajat – valmistuvat. 

Laadukas opettajankoulutus lepää tutkimuksessa ja opetuksessa meritoituneiden asiantuntijoiden, erityisesti opetushenkilökunnan, varassa. Opettajankoulutus on vahvasti vuorovaikutukseen, arvokeskusteluihin, luottamukselliseen reflektioon ja sen kehittymisen tukemiseen perustuvaa. Yliopistolta valmistuva opettaja osaa kehittää niin omaa kuin oppilaitoksensa toimintaa, soveltaa ja muokata opetuksen ja ohjauksen teorioita ja menetelmiä yksilöllistä oppimista sekä ryhmädynamiikkaa edistäväksi, ja pystyy toimimaan opettajana muuttuvista opetussuunnitelmista ja yhteiskunnallisista tilanteista huolimatta.  

OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet korostavat että “yliopiston rahoituksen on vastattava opettajankoulutuksille määriteltyjä tehtäviä ja tavoitteita”. Nämä tavoitteet ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Viimeisessä hallituksen budjettiriihessä saatiin kuitenkin esimakua siitä, että opettajankoulutukseen ei haluta satsata: varhaiskasvatuksen opettajien saatavuushaasteisiin ei vastata nostamalla koulutuspaikkojen määrää ja yliopistoille annettu viesti on ollut poliittisilta päättäjiltä valitettavan selvä: kouluttakaa enemmän opettajia vähemmillä resursseilla.  

YLL:n hallituksen varapuheenjohtajana näen, että OAJ:n ja YLL:n keskeinen tehtävä on vaatia poliittisilta päätöksentekijöiltä konkreettiset resurssit opettajankoulutukseen, jotta myös tulevaisuudessa suomalaisen koulutuksen laatu toteutuu. Jotta opettajat myös tulevaisuudessa ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemisen ammattilaisia he tarvitsevat korkealaatuista opettajankoulutusta. Tämä vaatii opettajankoulutuksen opetushenkilöstöltä vahvaa ammattitaitoa, eettistä ja empaattista kohtaamista sekä osaamista ja aikaa palautteen antamiseen, siitä keskustelemiseen ja opiskelijoiden ymmärryksen ja osaamisen tietoiseen rakentamiseen. Tulevaisuuden opettajat tarvitsevat jo tänään opettajankouluttajia, joilla on mahdollisuus tehdä työtään rauhassa ja laadukkaasti, ja joilla on riittävästi aikaa ja resursseja keskittyä opiskelijoiden ohjaamiseen. 

Jonna Kangas

Varapuheenjohtaja, Yliopistojen opetusalan liitto YLL

Photo Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash