Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio ohjaa yhteistyöhön

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sidosryhmien tuottamassa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa on voimakkaasti mukana sivistys, yhdessä tekeminen ja avoimuus. Vuoteen 2030 tähtäävä visio ohjaa globaaliin ajatteluun ja kansainvälisyyteen. Synergiaa ja korkeakoulutuksen vetovoimaa tavoitellaan luomalla osaamiskeskittymiä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut mainitaan erikseen, eikä ajatukseen korkeakoululakien yhdistämisestä enää palattu vision julkistamistilaisuudessa. Visiotyössä on huomioitu niin koulutusjatkumon merkitys korkeakoulutukselle kuin joustavat osaamisen kehittämispolut työelämässä oleville. Seuraavaksi alkaa yhteisen tiekartan tekeminen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korosti julkistamistilaisuudessa ennakoivaa ohjausta ja mahdollistava lainsäädäntöä. Yliopistolaisia ja heidän edustajiaan varmasti mietityttää, mihin rajaan asti kokeilukulttuuri jatkossa sallitaan ja puhutaanko edelleen rakenteellisista kokeiluista. Myös tavoite korkeakoulujen määrän vähentämisestä askarruttanee niin henkilöstöä ja kuin opiskelijoitakin. YLL kysyy, mikä on jatkossa alueiden tulevaisuus? Pyritäänkö korkeakoulujen vetovoimaa parantamaan keskittämällä niitä suuriin keskuspaikkakuntiin vai vahvistamaan alueita monipuolisesti?

Opetusministeri kuvaa visiota ehdotukseksi Suomelle. YLL:n näkemyksen mukaan sitoutumista ehdotukseen tarvitaan usealta taholta. Päättäjiltä odotetaan rahoituksen vakauttamista ja pitkäjänteisyyttä. Jotta muutos parempaan voi toteutua, korkeakoulujen johdolta vaaditaan sitoutumista johtamisen kehittämiseen, henkilöstön luottamuksen palauttamiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja henkilöstön työkuorman rajaamiseen. Henkilöstöltä ja opiskelijoilta on syytä odottaa aktiivista vaikuttamista ja avoimuutta uusien esitettävien toimintatapojen edessä. Tiekartan teossa perspektiivejä on monia: omaa oppiainetta ja korkeakoulua laajempia, mutta myös työehtojen, työn mielekkyyden ja työhyvinvoinnin näkökulma.

Unifin puheenvuorossa rehtori Jukka Kola korosti, että vision tavoitteet eivät tule toteutumaan ilman vastaavia voimavaroja ja resursseja. Näiden järjestyessä tavoitteisiin voitaisiin kuitenkin pyrkiä jopa esitettyä aikataulua nopeammin.

Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ vaativat yhteisessä kommenttipuheenvuorossaan korkeakouluyhteisön sitouttamista. Vision jatkotyöstössä painopisteen on oltava henkilöstössä. Henkilöstöjärjestöt korostivat, että korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseen ei päästä jatkuvilla pienillä rahoitusperusteiden muutoksilla, vaan pitkäjänteisellä perusrahoituksella ja koko ohjauskokonaisuuden uudelleen tarkastelulla. Yliopistojen rahoitukseen liittyen YLL kysyykin, onko yliopistojen keskinäinen, lyhytjänteinen kilpailu määrällisistä tuloksista paras tapa toiminnan laadun parantamiseen? Järjestöt korostavat myös, että parhaan tuloksen tuottaa tasa-arvoinen, tehokas ja laadukas korkeakoulujärjestelmä.

Puheenjohtaja Seppo Sainio
Yliopistojen opetusalan liitto YLL