YLL huolissaan pienten alojen polkemisesta

TIEDOTE 20.5.2016

YLL huolissaan pienten alojen polkemisesta

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on huolissaan siitä, että yliopistot eivät saa strategista rahoitusta ennen kuin ne uudistavat rakenteitaan ja toimintatapojaan merkittävästi.

– Monen yliopistolaisen takki on tällä hetkellä aivan tyhjä. Irtisanomiset sekä loputtomat ja päällekkäiset uudistukset ovat uuvuttaneet henkilöstön. Uudistusten tahtia halutaan kuitenkin edelleen kiihdyttää, toteaa YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainio.

Helsingin yliopiston saksan kielen yliopistonlehtori Sainio valittiin jatkamaan puheenjohtajana tänään pidetyssä YLL:n liittokokouksessa.

YLL muistuttaa, että yliopistot tekevät rakenteellisia ja koulutusohjelmauudistuksia koko ajan perustehtäviensä ohella ja monin paikoin irtisanomisuhan alla.

– Lähdemme nyt päättäväisesti vaikuttamaan henkilöstön aseman parantamiseksi yliopistoissa. Puolustamme yliopistolaisten työpaikkoja ja teemme heidän työtään tunnetuksi. Koulutuksessa ja tutkimuksessa ei ole vain Suomen tulevaisuus, vaan niiden avulla ratkotaan sekä paikallisia että globaaleja pulmia ja luodaan parempaa yhteiskuntaa, Sainio toteaa.

Äskettäin julkisuuteen tullut opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tampereen yliopiston välisten tulosneuvottelujen pohjapaperi huolestuttaa pienten alojen opettajia ja tutkijoita. Samankaltainen ohjeistukseksi koettu pohjapaperi on lähetetty kaikkiin yliopistoihin.

– Huoli liittyy ministeriön määritelmään liian pienistä oppiaineista, joiden voimavaroja tulisi yhdistää. Ministeriön mukaan koulutusala katsotaan pieneksi, mikäli siinä on liian vähän professoreja ja liian vähän ulkopuolista tutkimusrahoitusta. YLL on huolissaan alakohtaisen tarkastelun huomiotta jättämisestä sekä siitä, että muu kuin professoreiden tekemä koulutusalojen tutkimus ohitetaan.

Yliopistoalan järjestöt ovat korostaneet kaiken tieteellisen tutkimuksen merkitystä sekä tieteenalalle että koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. YLL muistuttaa, että keskiryhmän tutkijat, opettajat, nuoremmat tutkijat ja opiskelijat ovat osa tiedeyhteisöä.

Yliopistojen rahoitusmallissa tutkimusrahoituksen saamisesta palkitaan lisärahoituksella. YLL on huolissaan alakohtaisista eroista silloin, kun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vähyys nostetaan keskeiseksi kriteeriksi alan lakkauttamispohdintoihin. Kaikki humanistiset alat, taidealat tai kasvatustiede eivät ole aina samalla viivalla kilpailtaessa kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta ns. kovien tieteiden kanssa.

– Joillakin vähemmän ulkopuolista rahoitusta keräävillä yksiköillä on hyvinkin merkittävä vastuu ja kansallisesti suuri osuus alan koulutuksesta. Rakenteellista kehittämistä ei siis tule edellyttää vain kaavamaisten määrällisten ”pienuusmittareiden” täyttyessä, vaan muun muassa opetuksen ja tutkimuksen profiili ja laatu, alan työllistävyys sekä opiskelijatyytyväisyys tulee ottaa aina huomioon kokonaisharkinnassa, puheenjohtaja Seppo Sainio sanoo.

YLL pitää myös jatkossa tärkeänä tutkimusalojen laajaa kirjoa. Harvinaisempien ja nyt kaupallisesti hyödyttömiltä vaikuttavien alojen tutkimusperinnettä ei tule romuttaa kevyin perustein.

– Ajat muuttuvat ja meillä täytyy olla mistä ponnistaa, kun uusia läpimurtoja tulee. Arvostamme perustutkimusta myös puhtaasti uuden oppimisen ja sivistyksen näkökulmasta, jatkaa Sainio.

Yliopistojen väliseen yhteistyöhön YLL suhtautuu uteliaasti ja kannustavasti. Se kuitenkin muistuttaa, että yhteistyön täytyy perustua opetuksen ja tutkimuksen aitoon sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämiseen. Opettajille ja tutkijoille täytyy antaa mahdollisuuksia osallistua koulutusohjelmien välisen yhteistyön suunnitteluun. Heille tulee tarjota näkymiä ja resursseja oman osaamisen kehittämiseen.

– Hyvä ohjenuora on: opiskelu keskiöön ja opettajat mukaan suunnitteluun, opetuksen ja tutkimuksen vapautta kunnioittaen.

YLL korostaa myös opetukselle ja tutkimukselle arvokkaan muun henkilöstön sekä hyvän ja osaavan hallintohenkilöstön merkitystä muutostilanteissa. Liiton mukaan opettajat ja tutkijat todella arvostavat osaavaa ja tehtäviinsä erikoistunutta hallintohenkilöstöä.

YLL edellyttää kaikessa uudistamistoiminnassa erityisen huomion kiinnittämistä henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntämiseen sekä henkilöstön aseman arviointiin ja kunnioittamiseen.

– Viestintä- ja kieliopintojen irrottaminen tutkinnon antavan yliopiston järjestämisvastuusta on esimerkki lakiesityksestä, johon ei liitetty riittävää arviota henkilöstövaikutuksista. Onneksi OAJ on vaatinut tällaisen arvion teettämistä, Seppo Sainio toteaa.

YLL lähtee alkavalle kaksivuotiskaudelle yliopistoja koetelleen irtisanomisaallon jälkimainingeissa ja tilanteessa, jossa paine merkittävien rakenteellisten muutosten tekemiseen kasvaa edelleen. Liitto valitsi tänään liittokokouksessaan puheenjohtajaksi saksan kielen yliopistonlehtori Seppo Sainion Helsingin yliopistosta, 1. varapuheenjohtajaksi musiikin lehtori Erja Kososen Jyväskylästä ja 2. varapuheenjohtajaksi markkinoinnin lehtori Åke Finnen Hankenilta.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:hin kuuluva yliopistojen opettajien, tutkijoiden ja asiantuntijatehtävissä toimivien jäsenliitto.

Lisätietoja: Seppo Sainio, seppo.sainio@yll.fi, puh. 040 86 55 479